Ons huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement sv New Target

V1.2  2024

 

1 BESTUURSZAKEN

 

1.1        Bestuursleden treden per drie jaar af in de maand maart of april op de algemene ledenvergadering (ALV).

In 2024 treedt de voorzitter af: deze is herkiesbaar indien hij dat wenst.

In 2025 treedt de secretaris af en is herkiesbaar indien hij dat wenst.

In 2026 treedt de penningmeester af en is herkiesbaar indien hij dat wenst.

Deze roulatie zet zich voort. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden.

 

1.2        De kascommissie: er nemen twee leden plaats in de kascommissie.

Elk volgend jaar treedt een van de leden uit de commissie en wordt er een tweede gekozen tijdens de algemene ledenvergadering (geen bestuursleden).

Als er tussentijds van penningmeester gewisseld wordt, dan moet er na het dechargeren van de aftredende penningmeester opnieuw binnen de kascommissie van leden gewisseld worden.

 

1.3        Schaduwbestuur en vertrouwenspersoon worden bepaald in de ALV en kunnen aanblijven.

 

 

2            ALGEMEEN

 

2.1        Doelstelling van de vereniging: Het beoefenen en promoten van de schietsport in verenigingsverband

 

2.2        Het maximale ledenbestand wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

 

2.3        Aspirant leden worden gescreend. Hierbij wordt gelet op de motivering van de aanvrager om de schietsport te beoefenen en wordt getracht inzicht te krijgen in de persoonlijkheid en of zijn of haar persoonlijke omstandigheden een risico kunnen vormen voor het veilig beoefenen van de schietsport op de vereniging.

 

2.4        Aspirant leden dienen bij de aanvraag voor het lidmaatschap:

a. een origineel geldig legitimatiebewijs ter inzage te overleggen. Daarbij wordt het type en nummer van het legitimatiebewijs in de administratie opgenomen;

b. een geldige verklaring over het gedrag te overleggen, niet ouder dan 3 maanden. Tevens dient de aanvrager te verklaren over een eventueel strafrechtelijk verleden dat ouder is dan de terugkijktijd van de VOG;

c. Ook dient de aanvrager referenties te overleggen die het bestuur inzicht kunnen verschaffen over de persoonlijkheid en de omstandigheden van de aanvrager.

 

2.4.1    De vereniging hanteert de wettelijke termijn, doch tenminste zes maanden vanaf het moment van de aanmelding tot aan het definitieve gewoon lidmaatschap.

 

2.4.2    De nieuwe leden wordt tijdens de introductie- en/of aspirant-periode, een introductiecursus aangeboden, tenzij deze nieuwe leden ervaren schutters zijn, die reeds beschikken over een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen ten behoeve van de schietsport.

 

2.4.3    De nieuwe leden worden 4 keer onder begeleiding mee naar de schietbaan genomen. Wanneer de nieuwe leden volgens de veiligheidsvoorschriften en regels goed schieten wordt er na iedere schietbeurt een  beoordelingsformulier afgetekend.

Na 4 keer wordt het formulier door het bestuur beoordeeld of de schutter alleen op de baan mag gaan schieten.

               

2..5      In gevallen waar twijfel ontstaat over de psychische gesteldheid van een lid kan door het bestuur betrokkene tijdelijk/definitief de toegang tot schietbaan en/of vereniging ontzegd worden. Bij ernstige twijfel wordt hiervan melding gedaan bij politie. Van de leden wordt verwacht dat zij zorg dragen voor elkaar en afwijkend gedrag melden bij het vertrouwenspersoon of direct aan het bestuur.

 

2.6        Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden die niet met een bepaalde regelmaat de schietdagen bezoeken, hierop aan te spreken of zelfs het lidmaatschap op te zeggen (ca 60-70% afwezig, als er geen goede reden voor is.

 

2.7        Na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Korpschef (besluit) zal het bestuur het betreffende lid per direct schorsen voor de duur van het beroep tegen het besluit van de Korpschef.

Gaat betrokkene niet in beroep tegen het besluit van de Korpschef of zal het besluit door de rechtbank bevestigd worden, dan zal het bestuur er van uitgaan dat betrokkenen uit eigen wil de vereniging heeft willen verlaten.

 

2.8        Ieder lid is verplicht deel te nemen aan de interne competities van minimaal 5 wedstrijden op jaarbasis. De scores worden gecontroleerd door tenminste een door het bestuur aangewezen wedstrijdcommissaris, die het bestuur informeert welke leden hebben deelgenomen aan de wedstrijd. Het bestuur houdt bij of de leden deelnemen aan de interne competities.

 

2.9        De formulieren en registers die gebruikt worden binnen vereniging, zijn zoveel mogelijk gelijk aan de door de Minister vastgestelde modellen in de Circulaire Wapens en Munitie (CWM) bijlage C.

 

2.10     Het bestuur behoudt het recht om leden die het huishoudelijk reglement of de statuten niet naleven te schorsen of te royeren. Leden die de belangen van de vereniging of de schietsport schaden, kunnen tevens door het bestuur geroyeerd of geschorst worden.

 

2.11     Ieder lid is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering te hebben en moet dit bij lidmaatschap aan kunnen tonen aan bestuur.

 

 

3 ALGEMEEN

 

3.1        Iedere schutter is verplicht om zich in te schrijven op de aanwezigheidslijst van SV New Target bij binnenkomst op de dag waarop er geschoten word.

Deze lijst is aanwezig bij de verenging.

 

3.2        Schietboekje moet ook te alle tijden afgetekend worden op de dag dat er geschoten is,

achteraf kan er niet meer afgetekend worden.

Ook moet de schutter op de aanwezigheidslijst ingeschreven staan op de dag dat er geschoten is.

 

3.3        Men dient zich te houden aan de baanvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zoals de baanverhuurder deze stelt.

 

3.4        Men dient te allen tijde de aanwijzingen van de baancommandant op te volgen.

 

3.5        Op het schietpunt:

de wapens wijzen altijd in de veilige richting.

Alleen hier mag een vuurwapen geladen zijn.

Wapens waarmee niet wordt geschoten worden ongeladen, en voor iedereen zichtbaar, veilig neergelegd:

Bij revolvers wordt de trommel naar buiten gedraaid.

Bij pistolen wordt de slede in de achterste stand geborgd en de houder uit het wapen gehaald.

Bij geweren wordt (indien mogelijk) de grendel geopend en de eventuele houder uit het wapen gehaald.

Indien geen van bovenstaande suggesties mogelijk blijkt, bijv. doordat het wapen geen sledevergrendeling kent, dient een rode (kunststof)prop in de uitwerp opening geplaatst te worden, hierdoor is opnieuw voor iedereen zichtbaar dat het wapen veilig is.

De loop wijst altijd in de richting van de schietkaart of doel.

Een alternatief is: vuistwapens in de holster; geweren in het foedraal.

 

3.6        Tijdens het schieten blijft iedereen achter de tafels.

 

3.7        Tijdens het schieten blijven personen die niet schieten achter de schutters. De schutters mogen niet gestoord worden tijdens hun serie.

 

3.8        Als er om welke redenen dan ook iemand op de baan moet zijn, moet de wapens ontladen en zichtbaar geopend zijn en iedereen buiten bereik van de wapens plaatsnemen/positioneren.

Hierdoor wordt het voor degene die zich op de baan bevinden onmogelijk gemaakt om zich in een gevaarlijke situatie te begeven.

 

3.9        Bij militair schieten of andere dynamische disciplines waarbij een schietleider en/of instructeur aanwezig is, dienen zijn/haar aanwijzingen worden opgevolgd.

 

3.10     Een wapen wat u niet behoord mag u nimmer zonder toestemming van de eigenaar ter hand nemen.

Laat u bij gebruik van een ander dan uw eigen wapen voldoende informeren over de werking van dat wapen, dan is een veilig gebruik van het wapen mogelijk.

 

3.11     Op afstanden van 15 meter of kleiner is een schietbril verplicht vanwege kans op terugkerende looddeeltjes. (het dragen van een schietbril op de baan is altijd wenselijk).

 

3.12     Het is verboden om met pantser doorborende, brandstichtende, lichtspoor of explosieve munitie te schieten.

 

3.13     Het is niet toegestaan op andere doelen te schieten dan de doelen behorend bij de discipline die op dat moment wordt beoefend tenzij bestuur anders beslist.

 

3.14     De discipline snel schieten (meestal vanuit zgn. frontbreak holsters) wordt alleen beoefend indien er door andere disciplines niet meer geschoten wordt.

Deze discipline mag uitsluitend met een veiligheidsholster (die de trekker afdekt) worden uitgeoefend.

 

3.15     Met verenigingswapens is het uitsluitend toegestaan verenigingsmunitie te verschieten.

 

 

 

3.16     Bij het bestuur kan men met vragen en/of (persoonlijke) klachten terecht.

Mocht er behoefte zijn aan contact met een vertrouwenspersoon is deze aanwezig binnen de vereniging.

 

3.17      Het is toegestaan te schieten op een wijze die voor elke discipline op zich daarvoor nodig geacht word.

 

3.18      Toegestane wapens zijn die wapens die niet door overheid verboden zijn voor de schietsport of verzamelingen ter controle van de goede werking. Vanzelfsprekend moet het bezit binnen alle wettelijke bepalingen vallen.

 

3.19      Schietbeurten in het verband van de vereniging worden uitsluitend afgetekend door een bestuurder van de vereniging (Cwm B/2.4.2), dan wel door een door het verenigingsbestuur gemachtigde verenigingsveiligheidsfunctionaris of baancommandant, of een persoon vermeld op de teken bevoegde lijst, niet zijnde een wapenhandelaar of een commercieel exploitant van een schietsportaccommodatie.

 

3.20      De vereniging verstrekt aan de leden die over een eigen wapenverlof beschikken, dan wel in de toekomst mogelijk een wapenverlof zullen aanvragen, een door de vereniging gewaarmerkt schietbeurtenregister.

 

3.21      De verenigingswapens worden uitgegeven op verenigingsavonden ten behoeve van de uitoefening van de schietsport aan (aspirant) leden of introducees.

Wapenuitgifte geschiedt door een daartoe door het bestuur aangestelde wapenbeheerder.

De wapenbeheerder registreert de wapenuitgifte en tevens de munitie op de uitgifte lijst.

De baancommandant houdt toezicht op het gebruik van ter hand gestelde wapens.

Na het schieten worden de verenigingswapens en tevens de munitie  direct aan de wapenbeheerder terug gegeven.

 

3.22      Indien de vereniging munitie aan leden verkoopt dan wel aan de leden ter beschikking stelt, wordt dit in een munitiestaat, conform het model in bijlage C van de Cwm, geregistreerd.

 

3.23      Het gebruik van de aan introducés of aan leden, voor zover het gaat om leden die geen verlof hebben tot het voorhanden hebben van die munitie, verstrekte munitie geschiedt onder toezicht door de baancommandant.

 

3.24      Op het schietregister van beginnende schutters wordt door het bestuur een aantekening gemaakt met welke wapens zij mogen schieten, gelet op de tijdsduur waarop zij de schietsport beoefenen, zoals omschreven in de CWM B/2.2.3).

 

 

4 INTRODUCÉS

 

4.1         Elk lid mag 3 maal per jaar een introducé meenemen op de baan. Voor elke introducé wordt tien euro (€ 10) in rekening gebracht. Dit is ten behoeven van de vereniging en dient voldaan te worden door het lid die de introduce meeneemt.

Baanhuur word betaald door de introduce aan de baan verhuurder en is niet inbegrepen in de vergoeding betaald aan de vereniging.

 

 

 

 

4.2         Slechts een introducé per lid is toegestaan per schietavond.

Het uitnodigende lid is verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid op de baan en het (veilig) gedrag van de introducé . Een introducé is aan een  minimale 16 jaar leeftijd gebonden, de verantwoording ligt bij het uitnodigende lid.

 

4.3         Een zelfde introducé mag maximaal drie maal per jaar uitgenodigd worden. De 4 de keer moet de introduce lid worden van de verenging SV New Target.

Ook de introducé moet zich voorstellen aan een bestuurslid of aan het bestuur en hij of zij dient de introduceelijst te tekenen.

 

4.4         Aspirant-leden kunnen gebruik maken van de schietbaan door voor een jaar contributie te betalen. Als het ledenaantal het maximum heeft bereikt, kan het aspirant-lid op een wachtlijst komen.

 

4.5         De minimale leeftijd van een (aspirant) lid is 16 jaar.

 

 

5 CONTRIBUTIE

 

5.1         De contributie heffing gebeurt aan het einde van het (schiet) jaar rond November

Wanneer er niet betaald is op 31-12 van het jaar wordt het lid uitgeschreven, een lid kan weer ingeschreven worden na betaling van contributie + 25 euro inschrijfgeld.

 

5.2         De contributie dient per bankoverschrijving voldaan te worden op de rekening van de vereniging. Dit om de boekhouding overzichtelijk en transparant te houden

 

5.3         De vereniging kent leden van verdienste en ereleden.

 

 

6 DIENSTEN

 

6.1         Het bestuur behandelt formulieren indien mogelijk binnen 4 weken na ontvangst.

 

6.2         WM3, het voorste blad moet worden ingevuld door de aanvrager,.

Deze geeft dan het WM3 formulier/kopie schietboekje/optie bon van het wapen wat ze willen aanschaffen aan een van de bestuursleden, de achterzijde vult het bestuur in.

Alle formulieren worden gescand en bewaard bij het bestuur.

Wanneer er geen kopie/origineel is gescand worden er geen wapen/verlof aanvragen ondertekend.

 

 

Voor alles waarin het bovengenoemde niet in voorziet, bepaalt het bestuur

 

Voor alle vragen en correspondentie word er via het emailadres : info@svnewtarget.nl gecommuniceerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het bestuur,

 

 

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door www.gebaortehoes.nl Het adres voor fotografie, film, drone, social media marketing en websites. De gebruikte foto's zijn copyright protected. Zonder toestemming mogen deze niet worden gebruikt.

 

SV New Target

Exaeten 5

6095 PD Baexem

info@svnewtarget.nl